Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Anders kijken, anders doen
Rijk, regio's, provincies en gemeenten staan aan de lat voor ingrijpende veranderingen, waarbij verschillende opgaven (groei van de stad, kwaliteit van de openbare ruimte, klimaat en mobiliteit, sociale verbanden en ecologie), die allemaal aanspraak maken op dezelfde schaarse ruimte, veel meer in samenhang en daarmee effectiever, duurzamer en efficiënter moeten worden opgepakt.

Het komt aan op het anders kijken naar hoe we steden kunnen inrichten en verdichten, op zo'n manier dat mensen er ook in de toekomst graag willen wonen, werken en ontspannen. Onderdeel daarvan is nadrukkelijk ook een andere kijk op hoe we omgaan met mobiliteit: binnen steden, naar steden toe en in de plattelandsgebieden. En dat dan ook écht anders doen. Anders kijken, anders doen dus.

Mobiliteitsvernieuwing
Mobiliteitsvernieuwing in relatie tot die steeds drukker wordende steden staat in veel gemeenten hoog op de bestuurlijke agenda. Dan gaat het bijvoorbeeld over digitalisering en digitaal ondersteunde diensten, deelmobiliteit, hubs, MaaS, slimme stadslogistiek en het ruimte bieden aan lopen en fietsen.

Het ministerie van IenW gaat hierover graag met bezoekers in gesprek. Op donderdag 6 oktober vindt direct naast onze beursstand ook een bijeenkomst plaats van het Ecosysteem Dutch Metropolitan Innovations, waarin tal van overheden en marktpartijen samenwerken. Meer informatie hierover vind je onder andere hier en in de speciale online community Slimme en Duurzame Steden.